Sanace, rekultivace, nakládání s odpady

Provádíme a poskytujeme služby v oblasti průzkumu a sanací a rekultivací ekologických zátěží, horninového prostředí a skládek. Zajišťujeme likvidace ropných havárií a úniků kapalin, dále po povodních a požárech, rovněž pak přepravu a odstraňování odpadů vč. nebezpečných. Dlohodobé zkušenosti máme rovněž s demontáží a likvidací azbestu. Nabízíme komplexní služby v oblasti životního prostředí při vzniku jakékoliv mimořádné havárie, živlu, úniku nebo průsaku nebezpečných látek. Zajišťujeme služby pro pozemní a vodohospodářské stavby, odbahňování rybníků, provoz a čištění kanalizací, aj.

Využití VEP

Vedlejší energetické produkty, tedy popeloviny a strusky v různých formách mají uplatnění v mnoha oblastech, zejména v pozemním a dopravním stavebnictví (cementopopílkové směsi).

 • využití formou materiálu a certifikovaných výrobků,
 • využití při sanaci a rekultivaci  a krajinotvorbě (protipovodňové hráze apod.),
 • stabilizace území, důlních děl a podzemních nádrží a liniových staveb,
 • násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch,
 • zásypy podpěr mostů,
 • náhrada podložní zeminy,
 • stabilizované podkladové vrstvy,
 • náhrada cementů a vápencových plniv,
 • zlepšení složení přírodního kameniva.

Odpady včetně nebezpečných

 • návrhy efektivního způsobu nakládání s odpady,
 • sběr, výkup, využívání nebo odstraňování odpadů,
 • vedení průběžné evidence odpadů, vypracovávání hlášení o produkci odpadů a další dokumentace,
 • vypracování a projednání provozních řádů zařízení k nakládání s odpady,
 • zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství,
 • návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek,
 • návrhy optimálního způsobu čištění a likvidace odpadních vod,
 • práce a likvidace azbestu dle platné legislativy.